ENG

УСЛУГИ

Задачата на ЕИЦ е да бъдат “първа спирка" за достъп до информация на Общността, която предоставя ИНФОРМАЦИЯ, СЪВЕТИ и ПОМОЩ на МСП по всички въпроси, свързани с разширението на ЕС, европейското законодателство и изискванията на евроинтеграцията, както и да бъде звено за обратна връзка на информация към Европейската комисия по проблемите, отнасящи се до българските МСП.

ЕИЦ не само предоставя на МСП информация от своите източници и проявява компетентност в обслужването им, но и ги ориентира към други организации и специализирани мрежи, когато се налага специфично съдействие.

ЕИЦ информират
Първият контакт, който МСП имат с ЕИЦ се свежда до търсене на информация. Центърът предоставя информация от информационните източници на ЕС, насочена към ускоряване на процеса на присъединяване към Европейския съюз, като текущо информира фирмите за:
 • участие в програми, проекти и други инициативи на ЕС за подпомагане на МПС;
 • участие в търгове;
 • възможности за обучение;
 • семинари и кръгли маси;
 • специфични услуги, предоставяни от други специализирани мрежи и институции.
ЕИЦ съветват
С помощта на DG XXIII и други Дирекции на Комисията, ЕИЦ съдейства за адаптирането на МСП към изискванията на интегрирания европейски пазар,
чрез:
 • предоставяне на експертна помощ и консултации по въпросите на: митническите формалности и процедури;
 • сертификацията на продукцията;
 • критериите за екологичност на стоките;
 • СЕ маркирането;
 • подготовката на тръжна документация;
 • кандидатстването за включване в международни програми и проекти.
ЕИЦ помагат
ЕИЦ помага на МСП да навлязат на европейския пазар, като оказва помощ в установяването на бизнесконтакти с партньори от ЕС чрез:
 • организиране участието им в бизнессрещите по линия на EUROPARTENARIAT и INTERPRISE;
 • предоставяне на информация от международните информационни системи за бизнесконтакти;
 • съдействие при стартирането и реализацията на програми и проекти на ЕС за подпомагане на МСП;
 • редовни проучвания на информационните потребности на МСП.
Българо - фламандски проект
"Подпомагане прилагенето на законодателството на ЕС от организациите, подкрепящи бизнеса"

Евро Инфо Центровете оказват и съдействие в процеса на хармонизиране на българското технологично законодателство и на инфраструктурата на качеството на експортните стоки с тези на ЕС. Редовно информират органите на изпълнителната власт за информацията, с която разполагат, по различни въпроси на евроинтеграцията.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
проучва мнението на бизнеса във връзка с предвижданите изменения в Европейското законодателство
  Във връзка с реализирането на инициативата на по-голяма чуваемост на бизнеса при разработването на политиките на ЕС Европейската комисия провежда три проучвания във връзка с предстоящото приемане на нови и ревизиране на съществуващи директиви. Проучванията се провеждат от Евро Инфо Центровете във всички европейски страни, включително и в България. Координатор на проучванията за страната е Еврпо Инфо Център-София при БТПП. Целта им е да се осигури пряко участие на бизнеса в дефинирането на политиките на ЕС по отношение на защитата на правата на интелектуална собственост, ревизирането на директивите на Новия подход и маркировката на хранителните продукти.

  Първото проучване на мнението на предприемачите бе във връзка с въвеждането на системата на Общностен патент (COMPAT) и разработването и приемането на съответната законодателна рамка за това въвеждане. Чрез попълване на въпросник бе проучено становището на 63 фирми от цялата страна. Тук можете да намерите резултатите от проучването по първия панел.

  Второто проучване ще бъде във връзка с предвижданото ревизиране на директивите на Новия подход, при което също чрез попълване на "въпросник ще се вземе становището на производствените предприятия, чиято дейност и продукти попадат в разпоредбите на тези директиви. За целта отново фирмите ще трябва да попълнят въпросник, подготвен от Европейската комисия. То ще се проведе през август 2006 г.

  Третото проучване ще бъде посветено на измененията в регламентите за маркиране на хранителни стоки и ще се проведе през септември т.г.

  Резултатите от проучванията се обобщават, анализират и се изпращат до Европейската комисия, като от своя страна тя се ангажира да вземе под внимание предложенията на бизнеса при дефинирането на измененията в европейското законодателство.