ПРОЕКТ
 


 

 

Проектът има за цел да развие предприемачески дух и да подпомогне хора, желаещи да станат предприемачи, като премахне частично бариерите пред развитието на бизнеса и допринесе за създаването на нови фирми в Гърция, Италия, Дания, Чехия, Словения, България и Румъния, и по този начин допринесе за благоприятна бизнес среда в Европа.

Специфични цели:

  • Всеки Евро-инфо (ЕИЦ) център събира и систематизира релевантна информация, която би била в помощ на бъдещи предприемачи
  • Всеки ЕИЦ осъществява връзка с университети, търговски палати, бюра за заетост и други организации, които биха могли да осъществят връзка с целевата група
  • Всеки ЕИЦ организира 3 тематични семинара за бъдещи предприемачи, като акцентът ще е върху стъпките, които трябва да бъдат предприети за основаване на нова фирма/компания
  • Всеки ЕИЦ ще споделя събраната информация с останалите участващи Евро-инфо центрове с цел издаването на "Ръководство за начинаещия предприемач" – кратък сборник на английски език, разделен на 13 глави, по една за всеки ЕИЦ, с полезна информация по процедурите за започване на бизнес в посочените страни, както и полезни връзки
 
   

 Back