ПРОЕКТ
 

SME Panels

 

 

Проектът е в съответствие с Предприемаческия план за действие (ППД), приет от Европейската комисия на 11.02.2004г.

Реализацията на проекта ще допринесе за стратегическия приоритет на ППД – “Създаване на по-благоприятна административна и регулаторна рамка за малките и средни предприятия (МСП)”. Проектът също цели да даде повече глас на МСП в правенето на европейска политика.

Основни цели:

  • Повишаване участието на МСП от югозападна България в европейския законодателен процес чрез МСП панелите, организиране от Евро-инфо центровете (ЕИЦ)
  • Популяризиране и лесен достъп от страна на Европейската комисия до очакваните резултати

Основни задачи:

  • Създаване на панели за МСП, т.е. механизъм за консултаране на МСП чрез мрежата на ЕИЦ
  • Информиране на Европейската комисия относно опита, труднстите и разходите, пред които са изправни МСП в усилията си по прилагане на директивата W aste electrical and electronic equipment (WEEE)
 
   

 Back