15.07.2003 - Среща на Евроклуба с посланика на Италия Жан Батиста Кампаньола

На 15.07.2003г. Евро Инфо Центърът при БТПП проведе среща на Евроклуба с Н. Пр. Жан Батиста Кампаньола - посланик на Република Италия, във връзка с вече започналото Италианско председателство на Европейския съюз.

На нея присъстваха членовете на Евроклуба и посланиците на Белгия, Финландия, Кипър, Румъния, Великобритания.

От 1 юли 2003 г. Италия пое председателството на Съвета на Европейския съюз. До 31 декември 2003 г. Италия ще бъде страната, която ще планира и ръководи делата на различни нива на Съвета на министрите на ЕС, ще осъществява сътрудничеството с Европейския парламент, Европейската комисия и останалите институции на ЕС, ще представлява ЕС в отношенията му със страни извън Съюза и в международните организации.

Мотото на Програмата на италианското председателство е "Европа: граждани на една споделена мечта". Очакванията на България по време на Италианското председателство са насочени към: разработване на Пътна карта за приключване на преговорите до 2004 г. и потвърждаване на перспективите за присъединяване към ЕС до 2007 г.; повече и по-големи инвестиции от ЕС и по-конкретно от Италия, която за периода 1992-2002 г. се нарежда на 3-то място по брутно стойностно изражение на преките чужди инвестиции (569,9 млн. щ.д); активизиране на стокообмена между България и страните от ЕС и укрепване на трансграничното икономическо сътрудничество на Балканите.

Делът на страните-членки в износа на България за 2002 г. е 55.86%, а във вноса - 50.28%. Делът на ЕС в общия стокообмен 52.6%. За 2002 г. Италия заема първо място в износа на България със стойностно изражение 854.5 млн.щ.д. и трето място във вноса с 883.4 млн.щ.д. България очаква по-нататъшно укрепване на традиционните двустранни бизнесконтакти - организиране на бизнесмисии, бизнесфоруми, кооперационни борси и други форми на взаимно опознаване и сътрудничество на предприемачите от двете страни. Очаква и лобиране от страна на Италия за приемане на България в европейското семейство като редовна-членка на ЕС, както и ускоряване приобщаването на страните от Балканския регион към Обединена Европа.

На финала на срещата председателката на Евроклуба към БТПП и директор на Информационния център на Делегацията на ЕК в България Ингрид Шикова връчи на италианския посланик почетна значка и го обяви за член на клуба.

ТПП ще продължи да работи активно по посока на подготовката на бизнеса за разширяването на ЕС и по време на Италианското председателство с редица инициативи: разработване на специализирана страница в Интернет за разширяването на ЕС с дискусионен форум, която ще бъде окончателно завършена през септември 2003 г.; участие на Евро Инфо Центъра при БТПП в проект, предвиждащ организирането на голям бизнес форум-партенариат във Виченца, Италия, през ноември 2003 г.; постоянно действащ "Enlargement Help Desk" (информационен пункт по въпросите на разширяването на ЕС) в Евро Инфо Центъра на БТПП за подпомагане адаптирането на предприемачите към изискванията на ЕС и др.

Основните приоритети в Програмата на Италианското председателство са:

 1. Междуправителствена конференция
  Проектът за европейска конституция, внесен в Европейския съвет в Солун, представлява проект на Конституционен договор, по който италианското председателство ще се постарае да постигне напредък в преговорите и евентуално да приключи дейността на Междуправителствената конференция. Това произхожда от графика на задачите, които предстоят за изпълнение от ЕС през следващата година - завършване процеса на ратификация на договорите за присъединяване и фактическото присъединяване на новите държави-членки, които следва пълноправно да участват в дискусията за бъдещето на Европа, необходимостта европейските граждани да бъдат осведомени за основните характеристики на бъдещия съюз преди предстоящите избори за Европейски парламент през юни 2004 г., както и завършването на мандата на Европейската комисия, започването на дискусията за финансовите измерения и някои от общите направения на политиката на разширения съюз.

 2. Европейската икономика
  Европейската икономика до 2010 г. да се превърне в най-динамичната и конкурентоспособна икономика, базираща се на научните достижения, (в изпълнение и доразвиване на Лисабонската стратегия) чрез нарастване на публичните инвестиции в инфраструктурата, модернизация на трудовия пазар и повишаване на предприемаческата култура, постигане на интеграция на европейския финансов пазар, осигуряване на устойчивост на пенсионните системи и т.н.

 3. Разширена Европа
  Историческата цел за присъединяване на 10 нови страни не е окончателният момент. Освен че ще работи за ефективност в дейностите, свързани с пълното интегриране на новите страни-членки в институциите на ЕС, председателството ще се стреми да завърши процеса на разширяване.

 4. Присъствието на Европа в света Италианското председателство обръща основно значение на политиката в областта на външните отношения и сигурността. Аналогичен напредък следва да бъде постигнат и по отношение на гражданските инструменти за управление на кризи, в рамките на европейската политика в областта на сигурността и отбраната, като се търсят възможности за ползване на опита на ООН и ОССЕ.

 5. Сигурността на гражданите
  Италианското председателство ще се стреми към изграждане на общо управление на емигрантските потоци, за да се осигури баланс между политиката на интегриране на чужденците, които живеят законно в Европейския съюз и решителните действия срещу незаконната емиграция и трафика на хора. В този контекст ще се осигури пълно прилагане на мерките, възприети от Европейския съюз в Севиля, за контрол на външните граници, връзки с трети страни по произход и с транзитни страни с цел изграждане на ефективно европейско убежище така, че отговорността да се разпредели равномерно и справедливо между членовете.


 Back