ENG

ХРОНОЛОГИЯ на отношенията между България и Европейския съюз

Back

1988.08.09 Установяване на дипломатически отношения между България и Европейската общност
1990.05.08 Подписване в Брюксел на Спогодбата за търговия, търговско и икономическо сътрудничество между България, от една страна, и Европейските общности и техните държави-членки, от друга страна
1990.09.17 България се присъединява към програмата ФАР
1990.11.01 Спогодбата за търговия, търговско и икономическо сътрудничество между България и Европейските общности влиза в сила
1990.12.22 7-то Велико народно събрание приема решение за желанието на България да стане пълноправен член на Европейските общности
1992.05.13-15 Първи кръг на преговори между българското правителство и Комисията наЕО за подписване на Европейско споразумение за асоцииране; до края на годината се провеждат седем кръга на преговорите
1993.03.08 Подписване в Брюксел на Европейското споразумение за асоцииране и Временното споразумение за търговия, търговски и сродни на тях въпроси между България, от една страна, и Европейските общности и техните държави-членки, от друга страна
1993.04.15 Ратифициране на Европейското споразумение за асоцииране и Временното търговско споразумение от 36-то Народно събрание
1993.10.27 Европейският парламент ратифицира българското Европейско споразумение за асоцииране
1993.12.06-07 Срещата на Европейския съвет в Брюксел взема решение за одобряване на българското Временно търговско споразумение
1993.12.31 Българското Временно търговско споразумение влиза в сила
1994.12.09-10 Срещата на Европейския съвет в Есен приема Стратегията за присъединяване на ЕС, с която се поставя началото на структурирания диалог и многостранното сътрудничество с асоциираните страни от Централна и Източна Европа
1995.02.01 Българското Европейско споразумение за асоцииране влиза в сила
1995.05.29 Първо заседание на Съвета по асоцииране България-ЕС в Брюксел
1995.06.26-27 Срещата на Европейския съвет в Кан приема Бялата книга на Комисията за подготовката на асоциираните страни от Централна и Източна Европа за тяхното интегриране във вътрешния пазар на ЕС
1995.09.06-08 Първо заседание на Съвместния парламентарен комитет България-ЕС в София
1995.09.25 Съветът на министрите на ЕС приема списък на страни, чиито граждани трябва да имат визи за влизане в държавите-членки на ЕС; България и Румъния са единствените асоциирани страни в списъка
1995.11.09-10 Първо заседание на Комитета по асоцииране България-ЕС в София
1995.12.01 37-то Народно събрание одобрява официалната молба на България за пълноправно членство в ЕС
1995.12.16 България подава официална молба за пълноправно членство в ЕС на срещата на Европейския съвет в Мадрид
1996.01.30 Второ заседание на Съвета по асоцииране България-ЕС в Брюксел
1996.02.21-22 Второ заседание на Съвместния парламентарен комитет България-ЕС в Брюксел
1996.07.24-26 Трето заседание на Съвместния парламентарен комитет България-ЕС в София
1996.10.22 Второ заседание на Комитета по асоцииране България-ЕС в Брюксел
1997.02.25 Трето заседание на Съвета по асоцииране България-ЕС в Брюксел
1997.07.16 Европейската комисия приема пакета документи “План 2000” (“Agenda 2000”) включващ виждането за “по-широк и по-силен Съюз”, становищата (avis) на Комисията за кандидатурите на асоциираните страни от Централна и Източна Европа за присъединяване, изследване за ефекта на източното разширение върху политиките на Съюза и Засилена предприсъединителна стратегия; Комисията препоръчва на Европейския съвет да започне преговори за присъединяване с Полша, Унгария, Чехия, Словения, Естония и Кипър и усилена подготовка за присъединяването на останалите страни-кандидатки
1997.07.21 Българското правителство приема декларация за равния старт на преговорите с всички страни-кандидатки
1997.07.23 38-то Народно събрание приема декларация за едновременния старт на преговорите с всички страни-кандидатки
1997.07.23-25 Четвърто заседание на Съвместния парламентарен комитет България-ЕС
1997.10.27-28 Трето заседание на Комитета по асоцииране България-ЕС в София; българската страна представя първия проект на Националната стратегия за присъединяване към ЕС
1997.11.26-27 Пето заседание на Съвместния парламентарен комитет България-ЕС в Брюксел
1997.12.12 Срещата на Европейския съвет в Люксембург приема решение за започване на процеса на присъединяване с асоциираните страни от Централна и Източна Европа и Кипър и за откриване на официални преговори за присъединяване с Полша, Унгария, Чехия, Словения, Естония и Кипър
1998.03.12 Откриване на първата Европейска конференция в Лондон, свикана в съответствие с решението на Европейския съвет в Люксембург
1998.03.23 Българското правителство приема Национална стратегия за присъединяване към ЕС и Национална програма за приемане на достиженията на европейското право (acquis communautaire)
1998.03.30 Среща на Съвета на министрите на ЕС с министрите на външните работи на асоциираните страни от Централна и Източна Европа и Кипър за започване на процеса на присъединяване; приемане на документите “Партньорство за присъединяване”
1998.03.31 Откриване на официални преговори за присъединяване с Полша, Унгария, Чехия, Словения, Естония и Кипър
1998.04.27 България, заедно с Латвия, Литва, Румъния и Словакия, започва общия многостранен процес на аналитичен преглед (screening) на съответствието на законодателството с европейското право
1998.06.29-30 Шесто заседание на Съвместния парламентарен комитет България-ЕС
1998.09.04 Българското правителство приема своя първи Информационен доклад за постигнатия напредък в подготовката на страната за присъединяване към ЕС и го изпраща на Европейската комисия
1998.10.01 Четвърто заседание на Комитета по асоцииране България-ЕС в Брюксел
1998.10.27 Четвърто заседание на Съвета по асоцииране България-ЕС в Люксембург
1998.11.04 Европейската комисия приема първите си Редовни доклади за напредъка на страните-кандидатки в процеса на присъединяване
1998.11.30-12.01 Седмо заседание на Съвместния парламентарен комитет България-ЕС в Брюксел
1999.01.17 Създаване на Съвместен консултативен икономически и социален комитет България-ЕС, включващ представители на организации на работодателите, синдикатите, НПО и др.
1999.03. България започва двустранния процес на аналитичен преглед (screening) на съответствието на българското законодателство с европейското право
1999.03.12 Съветът на министрите на ЕС приема нов списък на страни, чиито граждани трябва да имат визи за влизане в държавите-членки на ЕС; България и Румъния все още са единствените асоциирани страни в списъка
1999.03.24-25 Срещата на Европейския съвет в Берлин приема решение за реформи в бюджета и структурните фондове на ЕС и за създаването на нови финансови инструменти за подпомагане на страните-кандидатки в подготовката им в предприсъединителния период - ИСПА (околна среда и транспортна инфраструктура) и САПАРД (селско стопанство и селско развитие)
1999.03.29-30 Осмо заседание на Съвместния парламентарен комитет България-ЕС
1999.06.24 Българското правителство приема своя втори Информационен доклад за постигнатия напредък в подготовката на страната за присъединяване към ЕС и го изпраща на Европейската комисия
1999.07.26 Пето заседание на Комитета по асоцииране България-ЕС в София
1999.10.13 Европейската комисия приема вторите си Редовни доклади за напредъка на страните-кандидатки в процеса на присъединяване, в които препоръчва откриване на официални преговори за присъединяване с България, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Малта
1999.10.18-19 Девето заседание на Съвместния парламентарен комитет България-ЕС в София
1999.11.16 Пето заседание на Съвета по асоцииране България-ЕС в Брюксел
1999.12.10-11 Срещата на Европейския съвет в Хелзинки приема решение за откриване - през февруари 2000 г. - на официални преговори за присъединяване с Румъния, Словакия, Латвия, Литва, България и Малта, както и за предоставянето на Турция на статут на страна-кандидатка, предопределена да се присъедини към ЕС на основата на Копенхагенските критерии

Back